Teruyuki Noda / Chikashi Tanaka / Kaoru Chiba / Reiko Honsho
Trio Pour Violon, Cor Et Piano

Teruyuki Noda / Chikashi Tanaka / Kaoru Chiba / Reiko Honsho

Trio Pour Violon, Cor Et Piano
1980 Japan Only Original. Chikashi Tanaka, Violin; Kaoru Chiba, Cornet; Reiko Honsho, Piano. Two Corner Bumps.
$15.00
In Stock